Taller de co-creació “Cap a una transició justa a l’Economia Circular”

Home Barcelona Taller de co-creació “Cap a una transició justa a l’Economia Circular”
+

El proper 21 d’abril es celebrarà a Barcelona el Taller de co-creació “Cap a una transició justa a l’Economia Circular”.  

Inscripcions per participar al taller 

El taller està organitzat per MedWaves, Eco-union,  la UAB, l’Universidade de Vigo, amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’Agència de Residus de Catalunya, i està dins del marc del projecte JUST2CE finançat per la Unió Europea mitjançant el programa H2020

L’objectiu de la trobada serà reflectir i analitzar els impactes de l’actual transició a una economia circular a Catalunya en relació amb quatre dimensions:

a) Relacions Nord-Sud i justícia mediambiental global; b) Feina i activitats productives i reproductives; c) Dimensió de gènere d) Responsabilitat, transparència i govern participatiu. 

Mitjançant la creació d’un espai de diàleg entre actors provinents de les institucions públiques, les organitzacions de la societat civil, i el sector privat i el sector acadèmic es co-crearan escenaris per una transició justa a l’economia circular a Catalunya. 

La informació i l’anàlisi fruit d’aquesta activitat, nodriran les eines de suport als decisors públics, la societat civil i el sector privat per avaluar les principals variables amb l’objectiu de realitzar models d’economia circular capaces de generar beneficis per les persones, el planeta i l’economia. 

Inscripcions per participar al taller 

Més informació sobre JUST2CE:www.just2ce.eu   

Ubicació de la trobada: Recinte Modernista de Sant Pau. 

Agenda de la trobada (provisional)  

Hora   Activitat    Notes  
9:00 – 9:30   Registre participants    
9:30 – 9:45    Benvinguda  

Paraules de benvinguda.

Intervenció d’Isaac Peraire, Director de l’Agència de Residus de Catalunya.

9:45 – 10:45   Plenari d’obertura  

Presentació de JUST2CE per part de Mario Pansera coordinador del projecte.

Agenda de l’event i presentació del resultat de les enquestes.

Explicació i funcionament del taller.

10:30 – 11:00   Confort break    
11:00 – 13:00   Treball en grups  

Treball paral·lel en quatre grups temàtics i/o sectorials abordant les següents qüestions:

  • Concepte d’economia Circular.
  • Escenaris de transició justa a l’Economia Circular Justa a mig i llarg termini.
  • Identificadors dels facilitadors i les barreres per aquesta transició.
  • Proposta d’iniciatives i accions a dur a terme.
13:00 – 13:30   Plenari de conclusió  Sessió de conclusió que facilitarà el retorn dels continguts i de les conclusions extretes per part dels diferents grups de treball.
13:30 – 15:00   Dinar  

ES 

Taller de co-creación “Hacia una transición justa a la Economía Circular”. 

El próximo 21 de abril se celebrará en Barcelona el Taller de co-creación “Hacia una transición justa a la Economía Circular”. 

Formulario de inscripciones al taller

El taller está organizado por MedWaves, Eco-union, la UAB, la Universidade de Vigo, y con el apoyo del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació  i Agenda Rural y l’Agència de Residus de Catalunya y enmarcado dentro del proyecto JUST2CE financiado por la Unión Europea a través del programa H2020.

El objetivo del encuentro será reflejar y analizar los impactos de la actual transición a una economía circular en relación a cuatro dimensiones: a) Relaciones Norte-Sur y justicia medioambiental global; b) Empleo y actividades productivas y reproductivas; c) Dimensión de género; d) Responsabilidad, transparencia y gobernanza participativa.

A través de la creación de un espacio de dialogo entre actores provenientes de las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la academia, se co-crearan escenarios para una transición justa a la economía circular en Catalunya.

La información y los análisis fruto de esta actividad, alimentarán las herramientas de apoyo a los decisores públicos, la sociedad civil y el sector privado para evaluar las principales variables con el objetivo de realizar prácticas de economía circular capaces de generar beneficios para las personas, el planeta y la economía.

Formulario de inscripciones al taller

Más información sobre JUST2CE:www.just2ce.eu   

Ubicación del encuentro: Recinte Modernista de Sant Pau 

Agenda del taller (provisional) 

Hora   Actividad    Notas  
9:00 – 9:30   Registro participantes    
9:30 – 9:45 Bienvenida  

Palabras de bienvenida.

Intervención de Isaac Pereira, Director de l’Agència de Residus de Catalunya.

9:45 – 10:45  Pleno de apertura

Presentación de JUST2CE por parte de Mario Pansera, coordinador del proyecto.

Agenda del evento.

Explicación del funcionamiento del taller.

10:30 – 11:00 Confort break   
11:00 – 13:00  Trabajo en grupos

Trabajo paralelo en cuatro grupos temáticos y/o sectoriales abordando las siguientes cuestiones:

  • Concepto de Economía Circular.
  • Escenarios de transición justa a la Economía Circular a medio y largo plazo.
  • Identificación de los facilitadores y las barreras para esta transición.
  • Propuesta de inciativas y acciones a llevar a cabo.
13:00 – 13:30  Pleno de conclusión Sesión de conclusión que facilitará el retorno de los contenidos y las conclusiones estraídas de los diferentes grupos de trabajo.
13:30 – 15:00 Comida   

EN:

Co-creation workshop “Towards a just transition to the Circular Economy”.  

On April 21, the co-creation workshop “Towards a just transition to the Circular Economy” will be held in Barcelona.

The workshop is organised by MedWaves, Eco-union, UAB, Universidade de Vigo, and with the support of the Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural and l’Agència de Residus de Catalunya. The workshop is part of the JUST2CE project funded by the European Union through the H2020 programme.

The aim of the meeting will be to reflect and analyse the impacts of the current transition to a circular economy in relation to four dimensions: a) North-South relations and global environmental justice; b) Employment and productive and reproductive activities; c) Gender dimension; d) Accountability, transparency and participatory governance.

Through the creation of a space for dialogue between actors from public institutions, civil society organisations, the private sector and academia, scenarios for a just transition to a circular economy in Catalonia will be co-created.

The information and analysis resulting from this activity will feed the tools to support public decision-makers, civil society and the private sector to evaluate the main variables with the aim of implementing circular economy practices capable of generating benefits for people, the planet and the economy.